DANH M?C S?N PH?M

H? tr? tr?c tuy?n

tro-giupT? v?n bn hng
0934.861.585 0914.424.820

life saver  Ch?m sc v h? tr? sau bn hng
0235.835340
mailer  tranantkqn@gmail.com

Tin t?c

Lin k?t

tuyen-dung
Thứ hai, 12 Tháng 6 2017 21:05
Cng ty TNHH Tr?n An gi?y ch?ng nh?n ??ng k kinh doanh s? 4000765334 do S? K? Ho?ch v ??u T? T?nh Qu?ng Nam c?p ngy 02 thng 07 n?m 2010.
Ngnh ngh? kinh doanh chnh:
- My tnh, h? th?ng m?ng my tnh (LAN, WAN, WLAN...).
- H? th?ng thi?t b? ?i?n t?, vi?n thng.
- T?ng ?i ?i?n tho?i (PABX), T?ng ?i IP (IP PABX).
H? th?ng Camera quan st.
- Thi cng, l?p ??t cc cng trnh vi?n thng tin h?c h? th?ng camera quan st, h? th?ng ?i?n, h? th?ng bo chy-bo tr?m, my ch?m cng, h? th?ng m thanh, SmartHome .
???c thnh l?p t? n?m 2010 v?i t? cch php nhn l Cng ty TNHH Tr?n An, c tr? s? chnh ??t t?i 448 Hng V??ng Tam K? - Qu?ng Nam. Ngnh ngh? chnh l: Mua bn thi?t b? tin h?c, thi?t b? v?n phng.
??u n?m 2013, ??n v? ? ??ng k b? sung ngnh ngh? kinh doanh v thay ??i ??a ?i?m ??t tr? s? chnh v? t?i: L G10 (S? 92) ???ng Tr??ng Quang Giao ph??ng An S?n TP Tam K? - Qu?ng Nam.
Qua qu trnh hnh thnh v ho?t ??ng t? n?m 2010 ??n nay, Cng ty TNHH Tr?n An ? lin t?c m? r?ng v pht tri?n nhi?u h?n cc s?n ph?m, d?ch v?, ??ng th?i khng ng?ng ??i m?i v? hnh th?c, nng cao ch?t l??ng ph?c v? nh?m ?p ?ng t?t h?n nhu c?u c?a khch hng.
Thng tin chung v? Cng ty TNHH Tr?n An nh? sau:
Tn cng ty: Cng ty TNHH TR?N AN
Tn vi?t t?t b?ng ti?ng Anh: Tran An Co.,Ltd
??a ch?: L G10 (S? 92) Tr??ng Quang Giao, ph??ng An S?n TP. Tam K? - Qu?ng Nam
N?m thnh l?p cng ty: 2010
M s? thu? : 4000765334
??a ch?: L G10 Tr??ng Quang Giao Tam K? - Qu?ng Nam